Jaarverslag 2016Jaarverslag Adviescommissie Wonen Oost Fryslân 2016


                                                                     

 Drachten, Raadhuisplein  • Voorwoord

In 2016 hebben wij gewerkt aan de uitbreiding van de VAC buiten de gemeente Smallingerland. Er is aan de hand van telefonisch contact met onze buurtgemeentes een eerste stap gezet om een afspraak te maken zodat we onze activiteiten aan hen te konden presenteren. Bij een aantal gemeentes is het tot een afspraak gekomen. Met een kleine delegatie zijn we bij de Gemeente Tytsjerksteradiel op bezoek geweest en hebben we ons als VAC gepresenteerd, omdat we nu ook buiten de gemeentegrenzen ons werk doen. Na het bezoek heeft men het in beraad genomen bij de afdelingen binnen de gemeentes. Na enige tijd kregen wij een schriftelijk antwoord dat wanneer men ons nodig heeft men contact met ons zal opnemen, maar verder wilde men helaas geen bindende afspraken met ons maken. Zo ook bij onze buurtgemeentes Opsterland en Heerenveen. Overige buurtgemeentes melden ons bij het eerste telefonische contact op voorhand geen afspraak met ons te willen maken.

Desalniettemin hebben wij als VAC Smallingerland wel beslist dat wij voor de toekomst onze naam veranderen in de nu te voeren naam “VAC Oost Fryslân”.

Dit geeft een bredere basis voor een groter gebied om te opereren als Adviescommissie Wonen in Oost Friesland.


  • Inhoudsopgave

  1.   Samenstelling commissie

  2.   Advisering

  3.   Vaste contacten

  4.   Vergaderingen

  5.   Scholing/uitje

  6.   Financiën

  7.   Plannen 2017 e.v.


1. Samenstelling commissie 

Lolke Visser                            voorzitter                                 Rindert de Jong                            Sept.  2009

Tijmen de Boerwei  5            nov. 2012                                      Laagland  6

9212 RJ Boornbergum                                                            9205 EX Drachten

T  0512-382 108                                                                       T  06 2541 7341

l.visser501@upcmail.nl                                                      E  buro@dejongarchitect.nl

                                                                                                    W dejongarchitect.nl


Andries  Foppes                      secretaris                                Roelof ten Have                            Maart  2011

Vogelzang  48                          jan. 2009                                     Hanebalken  40

9201 SC Drachten                                                                    9205 CK Drachten

T  0512-521 882                                                                       T  0512-523 936

a.foppes@kpnmail.nl                                                          E  rtenhave@outlook.com

E vac.smallingerland@gmail.comBaukje van der Meer             penningmeester                      Els  Steinmann                                 febr. 2013

Ietje Kooistrastraat 31          sept. 2009                                       Polderland  30

9203 NG Drachten                                                                     9205 EZ Drachten

T  06 4226 9196                                                                          T  0512-540 193

baukjevandermeer@live.nl                                                  E  elssteinmann@upcmail.nl


Begin 2016 namen we afscheid van Wies Gunter die vanaf 2006 actief is geweest voor de VAC, de laatste jaren als voorzitter. Wies heeft om gezondheidsreden afscheid genomen van de VAC mede omdat het nu volgens eigen zeggen tijd werd om het stokje over te dragen aan de andere aanwezige leden. En om nu haar eigen tijd aan andere hobby’s te kunnen gaan besteden. Wij als VAC leden hebben haar heel hartelijk bedankt voor de grote en altijd strijdbare inzet die Wies in de VAC Smallingerland heeft getoond en betekend, zowel intern als extern.


2. Advisering

Helaas hebben we in 2016 maar in één project van Accolade in Heerenveen advies mogen uitbrengen (De Wederik). Ondanks dat we tweejaarlijks bij de corporaties aan tafel zitten en dat de bouwmarkt aan lijkt te trekken blijkt er steeds meer gekopieerd te worden en voortgeborduurd op eerdere projecten waardoor de VAC min of meer buiten spel lijkt te staan. Desondanks waarderen we het dat we steeds twee keer per jaar bij beide corporaties aan tafel zitten om de ontwikkelingen te kunnen bespreken.
3. Vaste contacten met Gemeentes en Woningcorporaties

Accolade: In het overleg in januari bespraken we de oplevering en bezichtiging van de appartementen aan het Raadhuisplein. Stichting Buitenzorg heeft deze woningen beschikbaar gesteld voor ouderen van Indonesische komaf. Toren A1 heeft De Friese Wouden in beheer. Toren B & C zijn verkocht aan een belegger.

De verwoeste flats aan de Nachtegaalstraat en de impact voor bewoners en eigenaar hebben we uitgebreid besproken. We kregen de toezegging betrokken te worden bij de beoordeling van de tekeningen voor de nieuwbouw.

Er is veel aandacht voor het energievriendelijker maken van de woningen (isolatie, warmtepompen, verwarmingsketels vervangen, zonnepanelen etc.).

Zo worden de flats aan De Lange West energieneutraal, mits een verantwoord energieverbruik wordt gehanteerd. In 2040 wil Accolade alle huurwoningen energieneutraal hebben.

Verder bespraken we de strengere toewijzingsregels per 01-01-2016. Gezinnen en alleenstaanden met een inkomen tot ongeveer € 26.000 c.q. € 22.000 mogen geen woningen meer toegewezen krijgen met een huur boven de € 600 per maand. In hoeverre dit rijmt met privacyregels over inkomen zal in de praktijk moeten blijken.

WoonFriesland: Verkoopt zijn zorgvastgoed. Het behoort niet meer tot de kerntaken van de corporatie.

Stand van zaken projecten: Er zijn nog geen nieuwe projecten, wel is er mogelijk sprake van ontwikkelingen in het najaar 2016.

De nieuwe woningwet gaat ter beoordeling naar de gemeente.

De jaarplanning kwaliteitsverbetering is gereed.

Verkoop van bestaande woningen voor de komende vijf jaar is in voorbereiding.

Er zijn enkele projectaanvragen bij diverse partijen neergelegd. Bieding moet zo spoedig mogelijk binnen zijn. Dit wil zeggen dat op de markt een project ingekocht gaat worden.

Men wil meer bouwen dan voorheen, hoe, waar en wanneer nog niet bekend.

Nieuwe projecten:

Er zijn momenteel geen nieuwe projecten.

Renovatieprojecten lopen er nog wel, waarbij de bewoners niet tijdelijk hoeven te verhuizen.


Gemeente Smallingerland: in april 2016 is er overleg gevoerd met wethouder Van der Horst en mevrouw Margje van der Werff, beleidsmedewerker Wonen. Behalve de algemene verwachtingen rond de sociale woningbouw (er is geen tekort in dit segment volgens de wethouder) is de situatie rond statushouders besproken. Publicaties hierover zijn te volgen in de Breeduit.

Voor particuliere huiseigenaren is het project HUIS OP MAAT toegelicht. Hierbij gaan vrijwilligers bij mensen langs om te kijken in hoeverre hun huis leeftijdsbestendig is. Er wordt een zogenaamde Huistest gedaan. Veiligheid en comfort worden als criteria genoemd. Bewoners worden actief en wijkgericht door de gemeente benaderd. We hebben als VAC de startbijeenkomst in het gemeentehuis bezocht. Er waren een aantal commerciële bedrijven die op dit terrein een aanpassing aan de woning kunnen uitvoeren b.v. met domotica. We spreken onze teleurstelling uit dat we als VAC niet zijn benaderd om in dit project ons steentje aan bij te dragen.

De gemeente is er geen voorstander van om proactief particulieren die een woning gaan bouwen van het bestaan van de VAC op de hoogte brengen b.v. rond de bouwaanvragen. Wel mogen we folders neerleggen in het  gemeentehuis. Dit hebben we uiteraard ook gedaan.   
4. Vergaderingen

Dit jaar hebben we als VAC 10 keer vergaderd, waarbij we een vaste agenda bespreken plus eventuele ontwikkelingen die we in ons werkgebied en in de pers tegen zijn gekomen.

Daarnaast hebben we met de woningcorporaties Accolade en WoonFriesland 2 jaarlijks overleg gehad.

Met de gemeente Smallingerland is één overleg geweest.

In 2016 zijn er twee vergaderingen geweest van de Provinciale VAC.


Voorjaarsvergadering programma georganiseerd door VAC Weststellingwerf.

Hier zijn in eerste instantie de nodige VAC inhoudelijke zaken behandeld betreffende alle VAC’s in de provincie Friesland.

Hierbij zijn enkele punten naar voren gebracht zoals hieronder genoemd:

VAC Leeuwarden wil een nieuwe weg inslaan als gevolg van zeer weinig opdrachten en gebrek aan nieuwe leden. De huidige VAC stopt er mee, ondanks gesprekken samen met de wethouder en Jaap Overeem, directeur van VACpuntWonen is het niet gelukt om de VAC te laten voortbestaan. Contacten met corporaties zijn er niet of verlopen slecht; de gemeente werkt niet mee. Projectsubsidie zoals van externe partijen bijvoorbeeld van woningcorporaties valt niet meer te verwachten. Bij deze organisaties vinden ook grote veranderingen plaats.

De penningmeester van de Provinciale VAC heeft de laatste subsidie van de provincie binnen gekregen met de volgende kanttekening. Er werd vermeld door de provincie dat dit de laatste subsidie is omdat de VAC niet (meer) past binnen het coalitieakkoord. We hebben bezwaar aangetekend per brief. Nadat er na enige weken geen reactie is ontvangen hebben we de brief nogmaals per mail gestuurd maar ook daarop is niet gereageerd. De penningmeester heeft eind maart nogmaals een brief verstuurd en daarin gevraagd waarom er niet gereageerd wordt op de brief. Teleurstellend om niets te vernemen.

De vraag is hoe het nu verder: moeten we het geld dat we hebben ontvangen eventueel uitsmeren over meerdere jaren. Dit probleem is ook gemeld bij VACpuntWonen.

Daarna is er een PowerPoint - presentatie door Dhr. A. Bakker (Hoofd afdeling TD van de Woningstichting Weststellingwerf) gegeven. Met aansluitend een bezoek aan de nabijgelegen appartementen aan de Dr. Dreeslaan o.l.v. de heer Bakker, met medewerking van de heer Minne Galama.

Dit complex bestaat uit meerdere woongebouwen met levensloopbestendige woningen.
Najaarsvergadering georganiseerd door VAC Gaasterland die hun 60-jarig bestaan vieren.

Hier zijn in eerste instantie de nodige VAC inhoudelijke zaken behandeld betreffende alle Friese  VAC’s.

Hierbij zijn enkele punten naar voren gebracht zoals hieronder genoemd:

  • Wegvallen van subsidie van de provincie voor Provinciale VAC per 1 januari 2017.
  • Hoe komen de lokale VAC’s aan geld als er weinig opdrachten komen van woningbouwcorporaties?
  • Moeten we ons meer profileren?
  • Welke activiteiten willen jullie dat de Provinciale VAC organiseert?
  •  Mevr.  Margaret Zeeman van VACpuntWonen onderzoekt samenwerking met andere partijen. Voorstel afwachten.
  • Wat is de toekomst  van de regionale en provinciale VAC’s en van VACpunt Wonen? Kunnen we zonder landelijke VAC?

Na de lunch vertrekken we naar het Ir.D.F. Woudagemaal in Lemmer, het grootste nog werkende stoomgemaal, rijksmonument op de Werelderfgoedlijst, waar wij van een rondleiding hebben genoten.

Het Woudagemaal in Lemmer nabij Tacozijl. Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste stoomgemaal ter wereld ooit,  gebouwd in 1917. Het gemaal bevindt zich in Lemmer nabij Tacozijl. Sinds 1998 staat het op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het wordt ieder jaar nog geregeld gebruikt tijdens perioden met veel regen en wind, om het Friese boezemwater op het vereiste peil te houden.


5. Scholing/uitje

De huidige VAC leden zijn voldoende geschoold om hun werk naar behoren uit te voeren.  In 2016 is voor de twee leden die dit nog niet hadden gevolgd een dagtraining Technisch Tekeningen Lezen gegeven door één van de VAC leden. Helaas is onze financiële situatie dusdanig dat extra nieuwe trainingen niet verantwoord zijn.

In augustus hebben we een gezellige en nuttige dag gehad in Workum. We bekeken met een stadsgids de oude kerk plus de omgeving, zijn bij Jopie Huisman op bezoek geweest, tussendoor een heerlijke (vegetarische!) lunch in it Pottebakkershûs met afsluitend een diner op dezelfde locatie. Een geslaagde dag die tevens als afscheid van Wies bedoeld was!


6. Financiën

Door het geringe aantal opdrachten slinkt ons budget behoorlijk. Subsidies en vaste bijdragen van de corporaties behoren al een aantal jaren tot het verleden. Toch vinden we het gepast om een afscheid en jaaruitje te laten plaatsvinden. Hopelijk trekt e.e.a. in 2017 wat aan waardoor we wat ruimer in ons jasje komen te zitten.

We hebben VACpuntWonen in Utrecht gevraagd om kwijtscheldding van de jaarbijdrage en dit is verleend.


7. Plannen 2017 e.v.

We zullen moeten nadenken of we ons meer pro actief op de markt willen gaan begeven. Misschien ook wel agressiever. Nu de markt flink aantrekt moet er voor de VAC toch ook meer in het vat zitten. Naamsbekendheid, laten zien wat we kunnen doen, op zoek naar nieuwe leden in verband met komend vertrek van leden, dit zijn zaken waar we ons actief mee bezig zullen moeten houden om ons voortbestaan te garanderen!