Jaarverslag Adviescommissie Wonen Oost Fryslân 2017


  • Voorwoord

VAC Oost Fryslân heeft, net als collega VAC’s en WAC’S, in 2017 helaas een rustig jaar beleefd. Weliswaar hebben we maandelijks met elkaar gesproken en nagedacht over de mogelijkheden om te komen tot extra opdrachten, tweejaarlijks overleg gevoerd met beide corporaties, maar dit blijkt in de praktijk weinig opdrachten op te leveren. Dit, mede met de verontrustende berichten die ons bereikten vanuit VACpuntWonen uit Utrecht, maakt dat we misschien wel een laatste volledig kalenderjaar achter de rug hebben. En dat is natuurlijk heel erg jammer, gelet op de overtuiging dat we nog steeds toegevoegde waarde hebben bij allerlei nieuwbouw- en renovatieprojecten. 2018 zal moeten uitwijzen of er nog een toekomst is en hoe dit verder gaat!  • Inhoudsopgave

1. Samenstelling commissie

2. Advisering

3. Vaste contacten

4. Vergaderingen

5. Scholing/uitje

6. Financiën

7. Plannen 2018


  • 1. Samenstelling commissie

Lolke Visser voorzitter                                 Rindert de Jong            lid


Andries Foppes                      secretaris Roelof ten Have          lid


Baukje van der Meer penningmeester Els Steinmann lid


Joke Laferte                              lid

                                                         


                                        Foto: Van links naar rechts, Andries Foopes, Els Steimann,Roelof ten Have en Lolke Visser.

Medio 2017 namen we afscheid van Rindert de Jong en Baukje van der Meer, allebei sinds september 2009 actief geweest voor onze VAC. Beiden hebben inmiddels dusdanig drukke werkzaamheden dat het verder actief zijn binnen de VAC niet tot de mogelijkheden behoorde. Daarnaast hebben ze 2 termijnen van 4 jaar hun inzet geleverd voor de VAC. We hebben op gepaste wijze afscheid genomen en beiden hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet!


Roelof ten Have bleek bereid om het penningmeesterschap over te nemen. De overdracht is soepel verlopen. Els Steinmann wordt de vaste notulist en tevens het vaste vergaderadres. In september 2017 hebben we een nieuw lid van de VAC mogen verwelkomen, Joke Laferte, vanuit haar vorige woonplaats bekend met en actief geweest binnen de VAC. Ofschoon we haar geen flitsende en actieve toekomst binnen de VAC kunnen bieden zijn we blij met deze personele aanvulling van onze VAC!


  • 2. Advisering

In 2017 hebben we alleen in het project Nachtegaalstraat in Drachten mogen adviseren. Dit heeft vooral te maken met het besluit van de corporaties om steeds meer projecten te kopiëren waardoor een nieuw en actueel advies niet wordt gevraagd dan wel gegund. Dit betekent ook dat we onze blik misschien moeten uitbreiden naar de particuliere markt dan wel actiever contacten moeten gaan leggen met bewonerscommissies e.d.

Een aanvraag voor advies vanuit de particuliere markt heeft helaas niet tot een advisering geleid.  • 3. Vaste contacten met Gemeentes en Woningcorporaties

Accolade: In 2017 hebben we twee keer overleg gehad met Accolade, te weten in maart en in oktober. De herbouw van de Nachtegaalstraat was uiteraard een onderwerp. Vermoedelijke oplevering medio 2018.

De 24 kleine nieuwbouwwoningen aan de Stationsweg in Drachten voor starters en statushouders worden gebouwd volgens een bestaand concept en medio 2017 opgeleverd.

De verduurzaming van een aantal flats aan De Lange West in Drachten wordt toegelicht (gas eruit, zonnepanelen en warmtepomp erin).

Er zijn inmiddels energiecoaches in dienst, via hen zullen we uitgenodigd worden voor een huisbezoek in Heerenveen en/of de Granenbuurt in Drachten.

Tekeningen voor nieuwbouw in Heerenveen hebben we helaas niet ontvangen.

WoonFriesland: Ook met WoonFriesland hebben we twee keer overleg gehad, in april en in oktober.

De voortgaande centralisatie van de organisatie wordt doorgesproken. Er worden meer kantoren gesloten en er zal met name vanuit Grou worden gewerkt.

Ook werkt WoonFriesland aan verdere verduurzaming van het woningbezit. Isolatieverbetering, zonnepanelen, vernieuwing keukens en sanitair. Zo mogelijk wordt het gas vervangen.

WoonFriesland houdt zoveel mogelijk rekening met het inkomen van de huurders bij de verbeteringen. Bijvoorbeeld door de huur zo min mogelijk te verhogen na de kwaliteitsverbetering.

Sloop van 70 en nieuwbouw van 76 woningen in Burgum zit in de pen, er moet eerst nog een bestemmingsplanwijziging worden verleend.


Gemeente: In 2017 is er geen overleg geweest met de gemeente Smallingerland, we hebben besloten na de gemeenteraadverkiezingen in 2018 contact op te nemen.


  • 4. Vergaderingen

Ook dit jaar hebben we als VAC 10 keer vergaderd, waarbij we een vaste agenda doornemen.

In 2017 zijn er twee vergaderingen geweest van de Provinciale VAC FRYSLÂN.Voorjaarsvergadering in april georganiseerd door VAC Oost Fryslân:

Bestuur Prov. VAC Fryslân en plaatselijke leden VAC's FryslânVergaderen in de Brede School in het plan De Bouwen.


  BESTUUR PROVINCIALE VAC FRYSLÂN VERGADERZAAL DE BREDE SCHOOL IN PLAN DE BOUWEN.

Na de reguliere agenda, waarbij de signalen vanuit VACpuntWonen uiteraard aan de orde zijn gekomen, werd Date de Vries van de Gemeente Smallingerland geïntroduceerd. Hij gaf een interessante PowerPointpresentatie over het waterplan in de gemeente. Na de lunch werden Maurice Endeman en Iris Nauta van WoonFriesland welkom geheten. Er volgde een uiteenzetting van de renovatie en nieuwbouw in de Drachtster wijk De Bouwen. Met Iris Nauta hebben we vervolgens een wandeling door de mooi opgeknapte wijk gehouden. Al met al was het een leuke en gezellige dag.


RENOVATIE PLAN DE BOUWEN (NIEUWBOUW)


Najaarsvergadering november georganiseerd door de Provinciale VAC Fryslân:

Belangrijkste onderwerp was de zorgelijke ontwikkeling bij VACpuntWonen in Utrecht, waar een transitie plaatsvindt van een professionele organisatie naar een vrijwilligersorganisatie. We proberen de gevolgen voor ons werk in te schatten en discussiëren hierover met elkaar na het zien van een PowerPointpresentatie verzorgd door Roelof ten Have. Algehele probleem is dat elke VAC te maken heeft met minder opdrachten en daarmee met minder financiële middelen. Dit maakt een financiële ondersteuning vanuit de VAC’s richting Provinciale VAC of VACpuntWonen ook niet realistisch.

  • 5. Scholing/uitje

Ons nieuwe VAC lid krijgt de basismap Woningkwaliteitswijzer. Onze financiële situatie met daarbij de onzekere situatie rond de toekomstige ondersteuning vanuit Utrecht, maakt het volgen van verdere trainingen onmogelijk.

Begin juli nemen we afscheid van Baukje en Rindert. We fietsen met elkaar naar Museum Dr8888, waar we de vaste tentoonstelling bekijken en uitleg krijgen over de huidige aandacht die in het kader van De Stijl wordt gepresenteerd. Met een gids lopen we naar de Torenstraat, waar het Van Doesburg Rinsemahuis staat. Er wordt ons verteld wat er tot nu toe is gebeurd rond de renovatie en hoe de planning verder is. Wanneer er voldoende financiële middelen zijn is de bedoeling dat de woning eind 2017 in de oorspronkelijke stijl is teruggebracht. Mooi op tijd voor LCH 2018.

We sluiten de dag af met een diner bij de Drachtster chinees.  • 6. Financiën

Ondanks de beoordelingen eind december 2016 en voorjaar 2017 is de financiële situatie zorgelijk.

We hebben ook in 2017 VACpuntWonen in Utrecht gevraagd om kwijtscheldding van de jaarbijdrage, gelet op onze zorgelijke financiële situatie. We hebben hierop dit keer geen reactie ontvangen.


  • 7. Plannen 2018

Inmiddels hebben we meerdere dozen met archiefstukken uitgezocht en grotendeels vernietigd. We spreken verder af dat we in de eerste helft van 2018 gaan kijken of er ontwikkelingen zijn die ertoe leiden dat we door kunnen met ons werk: er zullen meer opdrachten moeten komen en we moeten ook kunnen rekenen op ondersteuning vanuit Utrecht voor wat betreft aanpassingen van de ondersteunende website. Wanneer we niet mee kunnen gaan in de ontwikkelingen op gebied van energietransitie en domotica prijzen we onszelf uit de markt. De toekomst ziet er derhalve niet positief uit.


Bezichtiging woning aan de Torenstraat te Drachten.

Opm.: Foto's in het document zijn copywrit.

Het vrijwilligers team van VAC OOST FRYSLÂN.