Jaarverslag Adviescommissie Wonen Oost Fryslân 2018


  • Voorwoord

Waren we eind 2017 nog vrij pessimistisch over de toekomst en het voortbestaan van de VAC, in 2018 heeft zich toch een verandering ten positieve voorgedaan. We kregen weer een paar opdrachten om tekeningen te beoordelen, mochten woningen bekijken voor de oplevering aan de bewoners en konden hier een rapport over schrijven met onze bevindingen. Dit stemt ons uiteraard positief, met daarbij de hoop dat ook in 2019 en verder we opdrachten zullen blijven krijgen van de corporaties!

De ontwikkelingen nu VAC punt Wonen overgegaan is in SKG/IKOB in Geldermalsen, stemmen zowel positief als zorgelijk. Wat gebeurt er met de eis van het behalen van een certificaat per VAC, wat gebeurt er met de nog aanwezige financiële middelen, het beheer van de website, het uitwerken van de Goed Wonen Check, er is nog veel onduidelijk. Buiten dat is het voor ons praktisch lastig om bijeenkomsten in Geldermalsen te bezoeken, een mijl op zeven. We zullen de ontwikkelingen dit jaar met een positieve inslag volgen!


  • Inhoudsopgave

    Samenstelling commissie

    Advisering

    Vaste contacten

    Vergaderingen

    Scholing/uitje

    Financiën

    Plannen 2019


  • Samenstelling commissie

    Lolke Visser                            voorzitter                                 

    Andries Foppes                      secretaris tot juli 2018                               

    Roelof ten Have                      penningmeester

    Els Steinmann                         secretaris v.a. juli 2018

    Joke Laferte                              lid

                                                          

Medio 2018 namen we afscheid van Andries Foppes, die sinds januari 2009 actief is geweest voor onze VAC. Andries is en blijft nog wel actief bij de Provinciale VAC. We zullen Andries zijn ervaring missen en hebben met een drankje, gebakje en cadeaubon afscheid genomen en Andries hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet!

De kracht van de VAC zit m in het bijhouden van actuele ontwikkelingen, contacten onderhouden met corporaties en gemeenten om op die wijze onze adviezen te kunnen aanbieden. Daarnaast zijn we wel op zoek naar personele versterking. Hiertoe hebben we onder andere bij Talent, de vrijwilligersvacaturebank in Drachten, de vacature geactualiseerd en input geleverd voor een stukje in de Breeduit. Hopelijk kunnen we dit jaar uitbreiding van ons team verwelkomen!


  • Advisering

In 2018 hebben we een drietal projecten van WoonFriesland mogen beoordelen, nieuwbouwwoningen in Heerenveen, Burgum (2 laags-plat), in Hardegarijp woningen met mansardekap en in Harkema woningtype 1-laags met kap, levensloopbestendig. Alle woningen zijn all-electric en EPC=0. Jammer is dat we deze tekeningen pas in de definitieve fase ontvangen en dat allerlei technische gegevens ontbreken. Fijn is dat we weer opdrachten hebben ontvangen en zo onze expertise konden inzetten!

Voor Accolade hebben we nieuwbouwwoningen in Heerenveen mogen bezichtigen voor de oplevering aan de huurders. Deze woningen hadden we niet beoordeeld maar we konden wel onze bevindingen in een rapport aanbieden aan de eigenaar.


Medio 2018 kregen we de gelegenheid om de nieuwbouw Nachtegaalstraat in Drachten te bekijken voor oplevering aan de huurders.


                                                             

                                                          

      

                                                                                     

  • Vaste contacten met Gemeentes en Woningcorporaties

Accolade: In 2018 hebben we zoals te doen gebruikelijk twee keer overleg gehad, te weten in maart en in oktober. Ontwikkelingen rond renovatie en verduurzaming van woningen zijn er voortdurend. Sloop/nieuwbouw betekent vaak dat de planontwikkeling aan externe partijen wordt gegund en dat de plannen daarmee ook vaststaan. Met deze werkwijze is er geen ruimte meer voor advisering door ons, wat we begrijpen maar uiteraard betreuren. Een nieuwe afspraak is op dit moment nog niet gemaakt, Accolade wil dit mogelijk ook via andere medewerkers laten lopen.

WoonFriesland: Met WoonFriesland hebben we een keer overleg gehad, in april. De najaarsvergadering is door allerlei omstandigheden vervallen.

WoonFriesland werkt ook aan verdere verduurzaming van het woningbezit. Isolatieverbetering, zonnepanelen, vernieuwing keukens en sanitair. Zo mogelijk wordt het gas vervangen. Door personele veranderingen bij de corporatie is op dit moment nog niet duidelijk wie ons aanspreekpunt is/wordt.


Gemeente: Zoals we ons hadden voorgenomen hebben we na de gemeenteraadsverkiezingen en de installatie van de nieuwe raad contact gezocht en kennis gemaakt met de nieuwe wethouder wonen, Erik ter Keurs. Bedoeling is om in 2019 contact te leggen met medewerkers van de afdeling Wonen, zodat we ‘dicht bij het vuur’ kunnen vernemen welke plannen er zijn voor wat betreft woningbouw in de gemeente.  • Vergaderingen

Dit jaar hebben we als VAC 6 keer vergaderd, waarbij we een vaste agenda doornemen.

In 2018 zijn er twee vergaderingen geweest van de Provinciale VAC.

Voorjaarsvergadering in april georganiseerd door VAC Oost Stellingwerf in Appelscha.

Naast de reguliere agenda is er een excursie naar de energie neutrale woning van de heer Doornebal. Vervolgens gaat het groepje naar de Bosbergtoren, waar men uitzicht heeft over het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Ontwerp van de toren is van architect Frans Beune uit Assen en geïnspireerd op een reusachtige dennenstam. Er wordt afgesloten met een hapje en drankje.

Najaarsvergadering november georganiseerd door de Provinciale VAC in Heerenveen:

Ook in deze vergadering wordt gedacht aan het opheffen van de provinciale VAC vanwege het gebrek aan actieve VAC’s en het uitblijven van opdrachten en daarmee het opdrogen van financiële middelen. Daarnaast baren de ontwikkelingen rond VACpuntWonen in Utrecht zorgen. Maar, desalniettemin, zoals ook de ontwikkelingen voor VAC Oost Fryslân aangeven, lijkt er weer wat meer leven in de brouwerij te komen. Er wordt in elk geval besloten dat er nog een voorjaarsvergadering in 2019 zal worden gepland en dat de leden van de Provinciale VAC tenminste aan zullen blijven tot en met deze vergadering.

Na de reguliere vergadering vertelt de heer Kroes van Techneco e.e.a. over warmtepompen.


  • Scholing/uitje

We besluiten om het afscheid van Andries Foppes te bestempelen als uitje voor dit jaar. We zoeken een terras op en nuttigen wat, waarna we Andries van harte bedanken voor zijn inzet!


  • Financiën

De penningmeester ligt de stand van zaken toe. De beoordelingen in 2018 maakt dat de rekening weer iets is aangevuld. We hopen natuurlijk dat dit een trend wordt die zich zal doorzetten. De financiële situatie stabiliseren is niet een doel op zich maar we willen graag in het belang van toekomstige bewoners woningen kunnen beoordelen.


  • Plannen 2019

De ontwikkelingen in ons werkgebied, maar ook landelijk, zullen we actief blijven volgen. We hopen op een doorstart van de ingezette opdrachten en handhaving van de contacten met onze gesprekspartners. Op deze manier kunnen we ons bestaansrecht bewijzen.

De Commissie van VAC-OOST-FRYSLÂN.