Toetscriteria:

Bij de beoordeling van bouwprojecten is het uitgangspunt dat ieder mens, jong, oud of beperkt, recht heeft op zelfontplooiing en maatschappelijke deelname. De inrichting van de woning of de woonomgeving mogen dit persoonlijk en maatschappelijk functioneren niet belemmeren, maar moeten deze juist aanmoedigen. Het gaat hierbij om activiteiten en functies welke onlosmakelijk met wonen en de woonomgeving zijn verbonden, zoals: verblijven, werken, spelen, studeren, slapen, koken, eten, wassen, verplaatsen, bezoekontvangen, ontspannen, opbergen en persoonlijkehygiëne. Om te beoordelen of de woning en de woonomgeving geschikt zijn voor al deze activiteiten en functies, hanteert VAC Oost Fryslân de criteria van de “WoonKwaliteitWijzer” van de Stichting VACpuntWonen. In 2013 is daar de mogelijkheid van de “Digitale toetswijzer” bijgekomen.


Bruikbaar en doelmatigheid:


Een bruikbare en doelmatige woonomgeving wordt in belangrijke mate bepaald door de ligging van de verschillende functies ten opzichte van elkaar. Korte, logische, overzichtelijke en veilige routes, zijn hierbij doorslaggevend. In woningen en woongebouwen gaat het om de ligging van de verschillende ruimten ten opzichte van elkaar. Afstanden, looplijnen en op het gebruik afgestemde logische indelingen, bepalen de bruikbaarheid en doelmatigheid van de verblijfsruimten.

Toegankelijkheid:


Iedereen moet zonder hinder gebruik kunnen maken van de woonomgeving, een woning of woongebouw. Dit geldt voor zowel jongeren, ouderen als mensen met een handicap.


Veiligheid:


Hoewel veiligheid vaak een subjectief begrip is, moet er alles aan gedaan worden om de veiligheid in de woning, het woongebouw en de woonomgeving fysiek en sociaal te waarborgen. De bewoner moet zich er niet alleen veilig en geborgen voelen, maar vooral veilig en geborgen zijn.


Gezondheid en comfort:


Een gezonde en comfortabele woonomgeving heeft een goede infrastructuur, aantrekkelijke inrichting, goede verlichting en bewegwijzering en moet afgestemd zijn op verschillende groepen gebruikers.
 Alles moet gericht zijn op het voorkomen van hinder door lawaai, stank, zwerfafval e.d. In een gezonde en comfortabele woning moet het daglicht in (alle) ruimten onbelemmerd kunnen binnentreden. Frisse lucht, verwarming, uitzicht en het ontbreken van geluid, vocht en tocht zijn van essentieel belang.


Duurzaamheid en Milieu:


De VAC streeft ernaar dat tijdens de bouw, het gebruik en het onderhoud van de woning, woongebouw of de woonomgeving, zo min mogelijk schade wordt veroorzaakt aan het milieu. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van duurzame, minder milieubelastende en herbruikbare materialen. Ook energiebesparende maatregelen dragen permanent bij aan een beter milieu.
Aanpasbaar en levensloopgeschikt bouwen is ook duurzaam bouwen, want deze woningen kunnen voorzien in de behoeften van verschillende soorten huishoudens, ook op langere termijn.


Onderhoudsvriendelijk en hygiënisch:


De VAC adviseert om gebruik te maken van onderhoudsvriendelijke materialen, afwerking en inrichting die het onderhouden en schoonhouden van de woning, het woongebouw en de woonomgeving bevorderen.